Marienburger Straße 24, 42277 Wuppertal, Germany info@nemedia.eu
+49 202 / 44 86 02 07

#Gala#Preisverleihung

technische fachplanung, setdesign, lichtdesign, ablaufplanung, technische leitung, durchführung, ablaufregie, content produktion, sounddesign